گروه های خونی

گروه های خونی

 

گروه خونی طبقه بندی خون انسان از نظر ویژگی های آنتیژنیک سلولهای قرمز خون است. دکتر کارل لاندستینر متخصص ایمنی بدن و آسیب شناسی در سال 1901 سیستم گروه های خونی آ، ب، و او را پایه گذاری کرد. شناسایی گروه های خونی جزء جدانشدنی انتقال خون شده است زیرا گروه های خونی دریافت کننده و گروه های خونی اهدا کننده ی خون باید مشابه و یکسان باشد. سیستم گروه های خونی به چهار گروه اصلی تقسیم بندی شده اند: گروه آ، گروه ب، گروه او و گروه آ ب. در ایالات متحده درصد گروه خونی جمعیتی هر گروه خونی بمانند زیر است:

گروه او: 46 درصد

گروه آ:‌40 درصد

گروه ب:‌ 10 درصد

گروه آ ب:‌4 درصد

 

Fact of the Day: blood types

Blood typing is the classification of an individual's blood in terms of distinctive inherited antigenic characteristics associated with the red blood cells. Karl Landsteiner, an Austrian-American immunologist and pathologist, developed the ABO blood group system in 1901. Blood group identification has become indispensable in connection with blood transfusion, because the blood groups of recipient and donor must be the same or compatible. The ABO blood group system is broken down into four major groups: type A, type B, type O, and type AB. In the United States, the following population percentages correspond to each blood group: type O - 46%; type A - 40%; type B - 10%; type AB - 4%.

/ 0 نظر / 8 بازدید