نکته روز

نکته ی روز

مزه

زبان شما دارای درک ۴ مزه ی پایه ی شیرینی، شوری، ترشی و تلخی است. زبان انسان با تقسیم شدن به بخشهای چشایی دارای غده های درک مزه بوده و به این چهار مزه حساس می باشند. برروی زبان بیش از ده هزار غده ی چشایی بسیار ریز قرار دارد که بر رو یا میان برآمدگی هایی قرار دارند که ثالیل زبان نامیده می شوند. هر غده چشایی دارای شاخه ای از سلولهای مزه است که در هنگام جویده شدن غذا مواد شیمیایی آن در آب بزاق حل شده و به این منافذ می روند. این مواد شیمیایی باعث تحریک غدد چشایی شده و باعث فرستادن پیام های عصبی به بخش مربوط به مزه در مغز می شوند. در این بخش مغز پیام های دریافتی بررسی می شود. دوره زندگی یک غده چشایی میان ٧ تا ١۴ روز است.

Fact of the Day: taste

Your tongue can detect only four basic tastes: sweet, salty, sour, and bitter. The tongue is divided into different taste areas, each containing taste buds that are sensitive to one of these tastes. There are over 10,000 microscopic taste buds on the tongue and these are located on or between tiny projections called papillae. Each taste bud contains a cluster of taste cells. When food is chewed, chemicals dissolve in saliva and go into the pores. The chemicals stimulate taste hairs and these send impulses along nerve fibers to the brain's taste areas where the impulses are interpreted. The life span of a taste bud is only 7-14 days

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید