نکته ی روز: قطب نما

نکته ی روز:

قطب نما

قطب نما وسیله ای برای یافتن جهت است که دارای یک آهن ربایی به نام سوزن است که به آسانی می تواند حرکت کند. این سوزن جذب مغناطیس زمینه شده و دور محوری که بر روی آن قرار دارد می چرخد تا نوک آن به قطب شما اشاره رفته و بایستد. با یافتن نقطه ی شمال دیگر جهتهای جغرافیایی آسان خواهد بود. در آغاز تنها شمال و جنوب برروی صفحه قطب نما نشان داده می شد ولی پس از آن 30 نقطه جغرافیایی دیگر به آن افزوده شد. جهتهای اصلی قطب نما شمال، جنوب، شرق و غرب می باشند.

 

 

Fact of the Day: compass

A compass is a navigational device containing a small, free-moving magnet called a needle. The needle is attracted to the earth's magnetism and swivels on a pivot until one end points to the earth's magnetic north pole. From the knowledge of which way is north, of course, any other direction can be found. At first only north and south were marked on the dial, but later the other 30 principal points of direction were filled in. A cardinal point is one of the four principal compass points: north, south, east, and west

/ 1 نظر / 11 بازدید
صهبا

سپاس از مطالب قشنگت همسر گلم