ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٤  

Friday August 26, 2005
This is the 238th day of the year, with 127 days remaining in 2005.

Fact of the Day: women's equality day

Women's Equality Day was first celebrated in 1971, marking women's
advancements toward equality with men on the anniversary of the passage
of the Nineteenth Amendment (1920) which granted American women full
suffrage. Annually since then, women have observed the day with events
that celebrate women's progress toward equality.

 

 

روز برابری حقوق زنان

 

روز برابری حقوق زنان برای اولین بار در سال 1971 همزمان با پیشرفتهای انجام شده در زمینه برابری با مردان در سالروز تصویب نوزدهمین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا (1920) که به آنها حق کامل شرکت در انتخابات  جشن اعطا می کرد جشن گرفته شد.