ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢٥  

 

Fact of the Day: Renaissance

The Renaissance is the name of an important artistic and scientific period that began about 1400 and went on for 200 years in Italy and, eventually, all of Europe. Renaissance means rebirth and this period was a time when scholars revived interest in learning and the arts of ancient Greece and Rome. People began to think of new ideas and develop art techniques, the sciences, architecture, and inventions. They looked for new lands and trade routes -- and their ideas and thirst for learning spread, especially through the new technology of printing. Important artists of the Renaissance were Rembrandt, Leonardo da Vinci, Cellini, Raphael, and Michelangelo. Important scientists were Copernicus and Galileo and philosophers were Machiavelli and Erasmus. Important writers were Montaigne, Shakespeare, and Cervantes. Columbus made his famous discoveries during this time. The most important philosophy developed was called humanism -- a new way of thinking that challenged the authority of the church and allowed scientists, artists, and scholars to produce their own ideas. The people of the Renaissance looked for new explanations, new ways of doing things, new interpretations of writings, new ways of building their homes and public buildings

 

رنسانس:

 

 

رنسانس نام دوره ای با اهمیت علمی و هنری است که در حدود سال 1400 میلادی آغاز و به مدت 200 سال در ایتالیا و سرانجام سراسر اروپا ادامه یافت. کلمه رنسانس به معنی تولد دوباره است و این دوران زمانی بود که دانشمندان مجددا علاقه مند به یادگیری و هنرهای رم و یونان باستان شدند.  مردم به ایجاد نظرات جدید و گسترش فنون هنری، علوم، معماری و اختراع  پرداختند. آنها سعی در یافتن سرزمینها و راههای تجاری جدید نمودند – و نظرات و عطش آنها برای یادگیری به خصوص از طریق فن جدید چاپ گسترش یافت. از مهترین هنرمندان دوره رنسانس می توان به رمبراندت، لئوناردو داوینچی، سلینی، رافائل و میشالنجلو و مهمترین دانشمندان آن زمان، کوپرنیکوس، گالیله، و فیلسوفانی از قبیل میشاولی و اراسموس می توان اشاره کرد. منتاین، شکسپیر و سروانتز از نویسندگان نامی آن زمان هستند. در این دوران بود که کریستفور کلمبوس به کشفیات جدیدی دست یافت. در این دروه مهمترین مکتب روانشناسی به نام انسانیت توسعه یافت. این مکتب تفکری جدید بود که قدرت کلیسا را به چالش می طلبید و به دانشمندان، هنرمندان و اساتید اجازه تولید فکر نو می داد. مردم در دوران رنسانس سعی در یافتن توضیحات جدید، روشهای نو برای انجام کار، تفاسیر جدیدی از نوشته ها، راه های جدید ساخت منازل و ساختمانهای عمومی داشتند.