ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱۸  

 

مراتب هفتگانه باطن انسان
عارفان معتقدند که انسان دارای هفت مرتبه :نفس و قلب و عقل و روح و سر و خفی و اخفی است.
۱-در مرتبه «نفس» سالک خود را از رذائل اخلاقی دور و پيراسته ميکند و به فضائل اخلاقی می آرايد.
۲-در منزل «عقل» ادراک کليات عقائد می کند و عقيده های عرفانی را در خود شکل ميدهد.
۳-در مقام «قلب» سالک خويش را در محضر ربوبيت مشاهده می کندو ميداند که خدا او را ميبيند.وقتی سالک بداند عالم ربط محض به خدا است و بداند ربط همواره در محضر رابط است هميشه خود را در حضور حق می بيند.
۴-مقام «روح» که محبوب را هم مشاهده می کند و غير او هيچ نمی بيند:
در هر چه بنگرم تو پديدار آمدی
ای نانموده رخ تو چه بسيار آمدي
۵-مرتبه «سر» که درهای عالم مجردات به روی سالک باز می شود و حق را در مجردات می بيند.
۶-مقام «خفي» که در مرتبه واحديت خدا را در اسما و صفاتش متجلی می بيند.
۷-مرتبه «اخفي»که حق را در مقام احديت شهود می کند.

نويسنده دوست عزيزم پوراسماعيل