روز برابری زنان
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٥  

روز برابری زنان

در آمریکا برای نخستین بار روز برابری زنان در سال 1971  جشن گرفته شد که نشانه حرکت زنان بسوی برابری با مردان در سالگرد تصویب نوزدهمین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا (سال 1920( بود که به زنان حق شرکت در انتخابات داده شد. از آن سال تا کنون، زنان هر سال این روز را با برگزاری مراسم های گوناگون بعنوان روز پیشرفت به سوی برابری جشن می گیرند.

Women’s equality day

Women's Equality Day was first celebrated in 1971, marking women's advancements toward equality with men on the anniversary of the passage of the Nineteenth Amendment (1920) which granted American women full suffrage. Annually since then, women have observed the day with events that celebrate women's progress toward equality