گزارش 37 صفحه ای مجله نشنال جیوگرافیک از ایران
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٥  

 

نشنال جغرافی و ایران باستان

 

مجله نشنال جغرافی در تازه ترین شماره خود (آگوست) گزارش مفصلی از ایران کنونی و تاثیری که مردم ایران از تاریخ پرفرازو نشیب و افتخار آمیز کشور خود گرفته اند را در 36 صفحه به چاپ رسانده. این مجله هر ماه یک نقشه رایگان در اختیار خواننده گان خود قرار می دهد که این ماه نقشه امپراطوری ایران در یک سو و در سوی دیگر نقشه ایران کنونی است که نام خلیج همیشه فارس هم در آن آورده شده است. (قابل توجه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس)

البته عکسی که در پایین آمده مربوط به این شماره نیست زیرا عکس های شماره کنونی در حال حاضر پیوند پذیر نیستند.

این پیوند را فشار دهید:

http://ngm.nationalgeographic.com/2008/08/table-of-contents