پشه و پوست
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٦  

 

پشه و خارش و سرخی پوست

 

پشه ماده برای ساخت پروتئین تخم های خود نیازمند به اسید آمینه خون است که با نیش زدن انسان آنرا بدست می آورد. پشه نر بجای نیش زدن انسان وقت خود را صرف نوشیدن شهد گلها می کند. پس از اینکه پشه انسان را نیش می زند آنزیمی در بدن انسان تولید می شود تا سلولهای مقاومت کننده بدن دور زخم گردهم آیند. این سلولها ماده هیستامین از خود ترشح می کنند که خارش و سرخی پوست را به همراه دارد.

 

Mosquitoes

Female mosquitoes bite people in order to get blood so they can lay their eggs. The female mosquitoes need amino acids in blood to make protein for her eggs. Male mosquitoes do not sting people but spend their time drinking nectar from flowers. Mosquito saliva is injected and the enzyme in it prompts an immune reaction that brings mast cells to the wound. The mast cells release histamine, with causes itching and a red rash