ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٢٢  

 

 

نامه آبراهام لينكلن به آموزگار پسرش

            ·        او بايد بداند كه همه مردم عادل و صادق نيستند 

            ·        به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر آدم شياد، انسانهاي درست و صديق هم وجود دارند 

            ·        به او بگوييد درازاي هر سياستمدار خودخواه، رهبر باحميتي نيز وجود دارد 

            ·        به او بياموزيد كه در ازاي هر دشمن، دوستي هست 

            ·        مي دانم كه وقت مي گيرد، اما به او بياموزد، اگر با كار و زحمت يك دلار كاسبي كند بهتر از اين است كه پنج دلار روي زمين پيدا كند 

            ·        به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد و از پيروز شدن لذت ببرد 

            ·        او را از غبطه خوردن برحذر داريد. به او نقش و تاثير مهم خنديدن را يادآور شويد 

            ·        اگر مي توانيد به او نقش مهم كتاب در زندگي را آموزش دهيد 

            ·        به او بگوييد كه تعمق كند 

به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان،

به گلهاي درون باغچه،

به زنبورها كه در هوا پرواز مي كنند، ‌دقيق شود

            ·        به پسرم بياموزيد كه در مدرسه بهتر است مردود شود، اما با تقلب به قبولي نرسد 

            ·        به پسرم ياد دهيد كه با ملايم ها، ‌ملايم و با گردن كشان، گردن كش باشد 

            ·        به او بگوييد به باورهایش ايمان داشته باشد، ‌حتي اگر همه خلاف او حرف بزنند 

            ·        به پسرم ياد بدهيد كه همه حرفها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست مي رسد انتخاب كند 

            ·        ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد، اگر مي توانيد به پسرم ياد دهيد كه در اوج اندوه تبسم كند 

            ·        به او بياموزيد كه در اشك ريختن خجالتي وجود ندارد 

            ·        به او بياموزيد كه مي تواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند، اما قيمت گذاري براي دل بي معناست 

            ·        به او بگوييد تسليم هياهو نشود واگر خود را بر حق مي داند، پاي سخنش بايستد و با تمام قوا بجنگد 

            ·        در كار تدريس به پسرم ملايمت بخرج دهيد، ولی ازاو يك نازپرورده نسازيد. بگذاريد كه شجاع باشد