ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۸  

 

 

شاهنامه (3)

 

 

 

گفتار اندر آفرينش عالم (۱)

 

 

از    آغاز    بايد    کـه    داني   درسـت

 

سر     مايه    گوهران    از    نـخـسـت

 

کـه     يزدان     ز    ناچيز    چيز    آفريد

 

                                                بدان       تا       توانايي       آرد      پديد

 

سرمايه       گوهران       اين       چـهار

 

                                                برآورده       بي‌رنـج       و       بي‌روزگار

 

کي       آتـشي      برشده      تابـناک

 

                                                ميان   آب   و   باد   از   بر   تيره   خاک

 

نخسـتين   که  آتش  به  جنبش  دميد

 

                                                ز   گرميش   پس  خـشـکي  آمد  پديد

 

وزان    پـس    ز    آرام   سردي   نـمود

 

                                                ز    سردي    هـمان    باز    تري   فزود

 

چو   اين   چار   گوهر  بـه  جاي  آمدند

 

                                                ز    بـهر    سـپـنـجي    سراي    آمدند

 

گـهرها     يک     اندر    دگر    ساخـتـه

 

                                                ز       هرگونـه       گردن      برافراخـتـه

 

پديد       آمد      اين      گـنـبد      تيزرو

 

                                                شـگـفـتي          نـماينده          نوبـه‌نو

 

ابرده    و   دو   هـفـت   شد   کدخداي

 

                                                گرفـتـند     هر     يک     سزاوار    جاي

 

در    بـخـشـش    و    دادن   آمد   پديد

 

                                                ببـخـشيد    دانا   چـنان   چون   سزيد

 

فـلـکـها    يک   اندر   دگر   بسته   شد

 

                                                بـجـنـبيد    چون    کار    پيوسته    شد

 

چو دريا و چون کوه و چون دشت و راغ

 

                                                زمين   شد   بـه   کردار  روشـن  چراغ

 

بـباليد       کوه       آبـها       بر      دميد

 

                                                سر    رسـتـني    سوي   بالا   کـشيد

 

زمين     را     بـلـندي     نـبد     جايگاه

 

                                                يکي    مرکزي    تيره    بود    و   سياه

 

سـتاره     برو    بر    شگـفـتي    نـمود

 

                                                بـه    خاک    اندرون   روشـنائي   فزود

 

هـمي   بر   شد   آتـش  فرود  آمد  آب

 

                                                هـمي    گـشـت    گرد    زمين   آفتاب

 

گيا    رسـت   با   چند   گونـه   درخـت

 

                                                بـه   زير  اندر  آمد  سرانشان  ز  بخـت

 

بـبالد      ندارد      جز      اين     نيرويي

 

                                                نـپويد     چو     پيوندگان    هر    سويي

 

وزان   پـس   چو   جنـبـنده   آمد   پديد

 

                                                همـه    رسـتـني    زير   خويش   آوريد

 

خور   و   خواب   و   آرام   جويد  هـمي

 

                                                وزان     زندگي     کام    جويد    هـمي

 

نـه    گويا    زبان    و    نـه   جويا   خرد

 

                                                ز    خاک    و   ز   خاشاک   تـن   پرورد

 

نداند     بد     و     نيک     فرجام     کار

 

                                                نـخواهد       ازو       بـندگي       کردگار

 

چو      دانا      توانا      بد      و     دادگر

 

                                                ز     ايرا    نـکرد    ايچ    پـنـهان    هـنر

 

چـنينـسـت      فرجام      کار     جـهان

 

                                                نداند     کـسي     آشـکار     و    نـهان