ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢۱  

 

 

پارسی بگوییم

 

 

هفته نخست

 

هفته دوم

تازی پارسی تازی پارسی
خداحافظ خدانگهدار یا بدرود احسنت، برکه‏ الله، براوو(فرانسه)یاباریکلا آفرین
بسمه تعالی به نام خدا
 

هفته سوم

 

هفته چهارم

تازی پارسی تازی

پارسی

شمسی خورشیدی استدعا می کنم خواهش می کنم
درخواست می کنم
وطن میهن شب بخیر شب خوش
سئوال کردن

اسم شما چیست؟

پرسیدن

نام شما چیست؟

روز بخیر روزخوش
 

هفته پنجم

 

هفته ششم

تازی پارسی تازی

پارسی

جمعه آدینه ابن سینا پور سینا
الی یا لغایت تا عید نوروز جشن نوروز
زلزله زمین لرزه مخصوص ویژه
طبیب پزشک صحبت گفتگو
کبیر بزرگ خاتمه، انتها یا منتهی پایان - ته
 

هفته هفتم

 

هفته هشتم

تازی پارسی تازی

پارسی

قبل از پیش از زراعت یا زارع کشاورزی یا کشاورز
بعد از پس از طفل - اطفال کودک - کودکان
علم دانش حمایت پشتیبانی
عالم دانشمند فکر اندیشه
قسم سوگند حامله آبستن - باردار
محقق پژوهنده یا پژوهشگر معلم آموزگار
تحقیق پژوهش محصل دانش آموز
 

هفته نهم

 

هفته دهم

تازی پارسی تازی

پارسی

راجع به درباره عفو بخشش
ضعف سستی - ناتوانی اطاعت پیروی - فرمانبرداری
وسط میان یا میانی صبح بامداد
نصف نیم  یا نیمه محافظ نگهبان
طبخ پختن امتحان آزمون
مطبخ آشپزخانه محترم ارجمند - گرامی
واقعه یا اتفاق رویداد یا رخداد نهایی پایانی
حادثه پیشامد سعادت بهروزی - خوشبختی