ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٧  

Fact of the Day: Christmas


Christmas is from the Old English words Cristes maesse, "the mass or
festival of Christ." The first celebration took place in
Rome about the
middle of the fourth century. The exact date of the Nativity is not
known, but even in pre-Christian times the period from December 25 to
January 6 - now known as "The Twelve Days of Christmas" - was
considered a special time of year. The abbreviation Xmas, thought as
sacrilegious by some, is entirely appropriate. The letter X (chi) is
the first letter in the Greek word for Christ.

 

کریسمس

 

کریسمس از دو  واژه قدیمی انگلیسی Cristes maesse به معنای اجتماع یا جشن مسیح تشکیل شده است. اولین مراسم جشن کریسمس در حدود اواسط قرن چهارم برگزار شد. تاریخ دقیق تولد حضرت عیسی مشخص نیست اما حتی قبل از دوران مسیحیت، 25 دسامبر تا 6 ژانویه – که اکنون به دوازده روز کریسمس معروف است – به عنوان زمان ویژه ای از سال معروف بود. کلمه اختصاری Xmas که بعضی آن را موهن به مقدسات می دانند کاملا مناسب است زیرا حرف ایکس (chi) بعنوان اولین حرف کلمه یونایی مسیح است.