نخستین روز دبستان
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٩  

 

 

نخستین روز دبستان بازگرد

 

 

 

 

نخستین روز دبستان بازگرد
باز گرد ای خاطرات کودکی

خاطرات کودکی زیباترند
درسهای سال یکم ساده بود

درس پند آموز روباه و خروس
روز مهمانی کوکب خانم است

کاکلی گنجشککی باهوش بود
با وجود سوز و سرمای شدید

تا درون نیمکت جا می شدیم
پاک
کنهایی ز پاکی داشتیم

کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت
گرمی دستانمان از آه بود

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ
همکلاسیهای من یادم کنید

همکلاسیهای درد و رنج و کار
بچه های دکه سیگار سرد

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود
کاش می شد باز کوچک می شدیم

یاد آن آموزگار ساده پوش
ای آموزگار نام و هم یادت به نیک
ای دبستانی ترین احساس من

 

کودکی ها شاد و خندان باز گرد
بر سوار اسب های چوبکی

یادگاران کهن مانا ترند
آب را بابا به سارا داده بود

روبه مکار و دزد و چاپلوس
سفره پر از بوی نان گندم است

پیل نادانی برایش موش بود
ریز علی پیراهن از تن می درید

ما پر از تصمیم کبری می شدیم
یک تراش سرخ لاکی داشتیم

دوشمان از حلقه هایش درد داشت
برگ دفتر ها به رنگ کاه بود

خش خش جاروی با پا روی برگ
باز هم در کوچه فریادم کنید

بچه های جامه های وصله دار
کودکان کوچک اما مرد مرد

جمع بودن بود و تفریقی نبود
دست کم یک روز کودک می شدیم

یاد آن گچها که بودش روی دوش
یاد درس آب و بابایت به نیک
بازگرد این مشقها را خط بزن 
تعهد امانتی Fiduciary Obligation
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٩  


 

تعهد امانتی

Fiduciary Obligation

 


 

Fiduciary Obligation

The legal system recognizes a multitude of special relationships in which one party is required to look after the best interests of the other in an exemplary manner. These relationships, which include solicitor/client, physician/patient, priest/parishioner, parent/child, partner/partner, director/corporation and principle/agent, are called fiduciary relationships. Fiduciary relationships entail trust and confidence and require that fiduciaries act honestly, in good faith, and strictly in the best interests of the beneficiaries of such relationships. The courts have developed a basic test for determining whether fiduciary obligations arise from a relationship: first, the fiduciary has the ability to exercise some discretion or power; second, the fiduciary can unilaterally exercise that power so as to affect the interests of the beneficiary; third, the beneficiary is in a position of vulnerability at the hands of the fiduciary